9 οδηγίες επαγγελματικής «επιβίωσης»

Sat Oct 2016
9 οδηγίες επαγγελματικής «επιβίωσης»
  1. Διαρκής αναζήτηση της βελτίωσης των δεξιοτήτων που διαθέτει και αναβάθμισή τους με διάβασμα, ενημέρωση και έρευνα.
  2. Πειραματισμός σε νέα δεδομένα αλλά με στρατηγική και σχέδιο.
  3. Ξεκάθαροι ευέλικτοι στόχοι που να επιδιώκει.
  4. Ένα δυνατό «γιατί» επιβίωσης.
  5. Αντοχή στο να βγαίνει έξω από τη «ζώνη της άνεσης», την ομοιόσταση και την ευκολία του.
  6. Ξεχωριστό «όραμα» και φιλοσοφία ζωής που να παρακινεί και να διεγείρει τον ίδιο και το περιβάλλον του.
  7. Υπομονή – ευελιξία και αποφασιστικότητα.
  8. Πρόθεση, διάθεση και προσδοκία για τελική νίκη και μόνο.
  9. «Υποκριτικές» δεξιότητες ώστε να μη προδίδει τα συναισθήματά του εκεί που δεν πρέπει.
post_9_tips