Στρατηγική Διαχείρισης χρόνου

Tue Oct 2016
Στρατηγική Διαχείρισης χρόνου

-Περιγραφή

To σεμινάριο θα σας βοηθήσει να: 
Ενεργείτε καθημερινά με αποτελεσματικότητα & ξεκάθαρη επίγνωση των επαγγελματικών σας προτεραιοτήτων.
Εστιάζεστε στις πλέον ουσιώδεις, παραγωγικές και υψηλής «ρευστοποίησης» προτεραιότητες σας.
Λειτουργείτε με απόλυτη επίγνωση ώστε να υλοποιείτε συγκεκριμένες ενέργειες που παράγουν πωλησιακά αποτελέσματα.
Κατανοήσετε και διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το φόβο και την αναβλητικότητα.
Θεματολογία
 • Η σχέση αυτοεκτίμησης αποτελεσματικότη­τας και σωστής διαχείρισης του χρόνου για τον επαγγελματία καιτονπωλητή.
 • Πως μπορεί ο πωλητής / επαγγελματίας να διευρύνει τη συνειδητότητάτου σχετικά με την αξιοποίηση του χρόνου.
 • Η νοοτροπία του «γρήγορου» και οι συνέπειες της στον επαγγελματικό σχεδιασμό.
 • Διαχείριση χρόνου και ο «νόμος» του Παρέτο.
 • Διαχείριση πωλήσεων και χρονικά περιθώρια.
 • Οι κυρίαρχες εργασίες για έναν επαγγελματία των πωλήσεων και ο χρόνος.
 • Κατανάλωση χρόνου και αναζήτηση υποψή­φιων πελατών.
 • Ποιες είναι οι δραστηριότητες υψηλής και χαμηλής «ρευστοποίησης» για κάθε πωλητή.
 • Στόχοι και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Στρατηγικός σχεδιασμός χρόνου για καθη­μερινή χρήση για πωλητές.
 • Απελπισία και φόβος απόρριψης.
 • 4 σημαντικές ερωτήσεις που βοηθούν την εστίαση της προσοχής στα σπουδαία.
 • ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΧΡΟΝΟΥ.

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο